องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เข้าประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

1708678260
ขนาดตัวอักษร

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๐๐๐ น.) สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (อพท.เลย)  นายธรรมนูญ  ภาคธูปผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มอบหมายให้  นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณรักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย เข้าประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย  โดยมี นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมทั้งนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ร่วมการประชุม  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย  มี เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา  ดังนี้  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ คำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ที่ ๔๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ๓.๒ ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ๓๓  แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบพ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเลย โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ๓.๔ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (อุปทาน) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ๓.๕  การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ๓.๖ ข้อมูลการจัดงานประเพณี / กิจกรรม / ดนตรี / กีฬา ทั้ง ๑๒ เดือน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ๓.๗ โครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourist Community (STC) โดย สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเลย เรื่องเพื่อพิจารณา   ๔.๑ การบูรณาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อยกระดับในการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว