องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

"พัทยา" ต้นแบบ "Tourism for All"

1625821380
ขนาดตัวอักษร

          อพท.3 เดินหน้าผลักดัน "พัทยา" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ชู "ชุมชนตะเคียนเตี้ย" แหล่งท่องเที่ยวด้านอารยสถาปัตย์ รองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย
 


 

          นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรืออพท.3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.3 จะเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์ให้แก่ ประชาชน ผู้ประกอบการโรงแรม สถานบริการและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้มีอารยสถาปัตย์ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
 


นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต

 

          โดยจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้ก้าวสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ซึ่งจะส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการ สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมออกแบบเป็นสากล ทันสมัย เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย

          "การใช้กลไกการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อตอกย้ำแนวทางการทำงาน อพท. ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism Council: GSTC) ข้อ A8 คือ “การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ" เพื่อรองรับรองรับสังคมผู้สูงวัยและคนพิการ ซึ่งจะทำให้พัทยาเป็น "เมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ของประเทศไทย" นายสุธารักษ์ กล่าว
 


          ในปีงบประมาณ 2564 มีนโยบายดำเนินงาน 4 ประเด็น ได้แก่

          1. บูรณาการความร่วมมือกับคณะทำงานขับเคลื่อนพัทยาเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Pattaya Tourism for all model) ซึ่งจะทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          2. จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่นาเกลือและชายหาดพัทยา เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนำนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมาท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือและชายหาดพัทยา พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลและแนวทางการพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่ต่อไป

          3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องมาตรฐานการออกแบบด้านอารยสถาปัตย์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พิเศษ 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการออกแบบด้านอารยสถาปัตย์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริการให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4. ส่งเสริมและผลักดันชุมชนตะเคียนเตี้ยให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ รถนำเที่ยวต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับผู้ใช้วีลแชร์ ทางลาดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้ใช้รถวีลแชร์และผู้พิการทางสายตา ห้องน้ำรองรับผู้ใช้วีลแชร์ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรม Disc Golf กิจกรรม Cooking Class กิจกรรมพับใบเตย และกิจกรรมตัดพวงมโหตร ที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ ซึ่งจะรองรับการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลอย่างครบวงจร