องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Thailand Creative Cities Network 2024

1710472920
ขนาดตัวอักษร

การรวมตัวกันของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ทั้ง 7 เมือง ของประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกสาขาต่าง ๆ ในกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City Innovation)
ภายใต้ Key : Future of Youth, Equality and Inclusivity

ภายในงานพบกับ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย
การเสวนาในหัวข้อ : การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างเท่าเทียม “The Future of City for Youth, Equality and Inclusivity” โดย ผู้แทนสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย และ เสวนาในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมเมืองอย่างยั่งยืน “Sustainable Development of Cities Innovation for all” และการแสดงดนตรีมากมายภายในงาน Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) 
จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว...

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ  ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

พบกันที่งาน Thailand Creative Cities Network 2024
ทุกท่านสามารถ Scan QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป