องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เมืองเก่าสุโขทัย" ฉลองรับนโยบาย Quality Destination เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

1710943200
ขนาดตัวอักษร

               วันที่ 20 มีนาคม 2567 อพท. สุโขทัย จัดงานฉลองตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top100) ให้กับ แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสุโขทัย ในโอกาสที่ได้ดำเนินการพัฒนาเมือง นำกลไกมาตรฐานสากลด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหากรณีสัตว์รุกรานพื้นที่ในเมืองเก่าสุโขทัย จนได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100) ถือเป็นการยกระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว “เมืองเก่า สุโขทัย” ในเวทีโลก

               ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า “อพท. มุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือ และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในระดับสากล ได้แก่ เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือ GSTC) มาขับเคลื่อนการประสาน บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านท่องเที่ยว ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินสถานะความยั่งยืนตามเกณฑ์ GST อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการพัฒนา จากนั้นเพื่อการันตีแนวทางความยั่งยืนดังกล่าวและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่พิเศษของ อพท.  จึงเห็นว่า Green Destinations Foundation เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า 500 แหล่ง ใน 90 ประเทศทั่วโลก ร่วมกับองค์กรพันธมิตรระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืนจำนวน 100 แห่งในแต่ละปี ชื่อรางวัล “Green Destinations Top 100 Stories” หรือ รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ที่สำคัญแนวทางการตัดสินรางวัลพิจารณาตามหลักการความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่าง GSTC และมุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ชุดเป้าหมายที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันภายในปี ค.ศ. 2030” 

               นายณัฎฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า “รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destination Top 100) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาเมืองเก่าสุโขทัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ได้รับความน่าเชื่อถือในเวทีระดับโลก และเป็นโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองเก่าสุโทัยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ซึ่งเป็นผลบวกในเชิงการตลาด โดย “เมืองเก่าสุโขทัย” ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100 Stories) ครั้งแรกในปี พ.ศ.2564 และปีที่สองในปี พ.ศ. 2566 เป็นผลพวงของความสำเร็จในความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจในการวางเป้าหมายร่วมกันของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria, GSTC) ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนตอบโจทย์ในทุกมิติของการพัฒนาเมือง”