องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ครั้งที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน”

1711354080
ขนาดตัวอักษร

               วันที่ 25 มีนาคม 2567 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ “ แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงและยั่งยืน”  ในเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 1 ประเด็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน

                 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok  ซึ่งเป็นเวทีในการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเสนอโจทย์วิจัยสำคัญที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และจะได้นำข้อเสนอไปปรับใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป