องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เมืองโบราณอู่ทอง เล็งเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว

1625819640
ขนาดตัวอักษร

            ท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ฉวยวิกฤตเป็นโอกาส หลังรับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักท่องเที่ยวหาย รายได้วูบ เร่งปรับตัวพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี หวังกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
 


วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง
 

          แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่าย ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่การดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ก็ไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใด ยังคงเดินตามแผนงานที่ตั้งใจ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับภาคีเครืองข่ายทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

            ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2563 ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกับทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตดังกล่าวก็มีข้อดี เพราะทำให้ชุมชนมีการปรับแนวคิดและทบทวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมภายในชุมชน ในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนเองในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดย อพท.7 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและชุมชนขยายผล เพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 


ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่

 

            1. พัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง โดยใช้คู่มือ/ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1

            2. การออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

            2.1 พื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง ได้แก่

            • บ้านเขาพระ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ไทพวนเขาพระ กิจกรรมตำนานดิน (กาละแมเกสรผึ้ง)
            • กลุ่มตำลึงหวาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตาลต้านตึง
            • ศูนย์เรียนรู้โรงหล่อเหรียญวิเชียร จำนวน 1กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแม็กเน็ต ทวารวดี

            2.2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

            • ชุมชนห้วยสะพาน อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาบป่า เล่าเรื่องประโยชน์จากป่า (ต้นแจง) กิจกรรม เถาวัลย์ทองคล้องใจ กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากปอเต่าร้องไห้
            • ชุมชนจีนแคะ ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตีมีด กิจกรรมทำขนม "หว่องฟ้ามู่ปั้น" กิจกรรมเขียนอักษรจีนโดยใช้พู่กันจีนและสนทนาภาษาจีน

 


บ้านเขาพระ อ.อู่ทอง


            3. แผนการพัฒนาชุมชนอื่น โดยเป้าหมายของ อพท.7 มุ่งหวังว่าจะเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่ รวมถึงการคำนวณต้นทุนและราคาขายของกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อวิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

            "คาดว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทำงานของอพท. และชุมชน โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง และจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ง 3 จังหวัด เพิ่มมากขึ้น"