องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมการประชุม The 53rd GMS Tourism Working Group (The 53rd GMS TWG)

1714135560
ขนาดตัวอักษร

               ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมการประชุม The 53rd GMS Tourism Working Group (The 53rd GMS TWG) และเข้าร่วมการประชุม Mekong Tourism Forum 2024 (MTF 2024) ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ณ เมืองลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

               1) รองผู้อำนวยการ อพท. และคณะเข้าร่วมการประชุม The 53rd GMS TWG ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการประชุมของผู้แทนองค์กรท่องเที่ยวระดับประเทศ หรือ NTOs (National Tourism Organizations ) ของ 6 ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดย อพท. ได้รับการร้องขอจาก Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) ให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือกับ อพท. Green Destinations และ Asian Ecotourism Network ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน Green Destinations Certification Programs for Destination ที่มีความเหมาะสมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่ง อพท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน และถือเป็นภารกิจของ อพท. ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีคราวประกาศพื้นที่พิเศษเลยเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2554

               2) ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 เป็นการประชุม MTF 2024 โดยนอกจากจะมีผู้แทนจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว รองผู้อำนวยการ อพท. (1) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ อพท. ให้เป็นผู้แทน อพท. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา (Panel Discussions) ในประเด็น “Unleashing Potential: Enhancing International Cooperation Propel Tourism Growth” โดยได้แบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. ตลอดจนปัจจัยที่มีความสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Cross Border Tourism) ได้แก่ Physical connectivity, Institutional connectivity และ People-to-people connectivity

               3) นอกจากนั้น รองผู้อำนวยการ อพท.  และคณะยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Field Research ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามที่รัฐบาลจีนได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ  ได้สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลี่เจียง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต่างๆ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของประเทศจีนเกี่ยวกับความคิดเห็นของการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับ Cross Border Tourism เชื่อมโยงประเทศไทยสู่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศจีน