องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประชุมหารือการบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 2

1714553400
ขนาดตัวอักษร

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย นายคัชพล จั่นเพชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ  อพท.ลุ่มน้ำฯ เข้าร่วมการประชุมหารือการบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จังหวัดสงขลา มีแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดกลุ่มการพัฒนาจังหวัดตามห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ประกอบด้วย 1)  ห่วงโซ่คุณค่าโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ 2) ห่วงโซ่คุณค่า MICE & Spot Evet 3) ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 4) ห่วงโซ่คุณค่าท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5) ห่วงโซ่คุณค่าสงขลาสู่มรดกโลก  6) ห่วงโซ่คุณค่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High-Value Tourism) โดย อพท. ได้นำเสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2569 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2569  ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของจังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “สงขลาเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน”