องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก (ด้านอาหาร) ครั้งที่ 1/2567

1715068800
ขนาดตัวอักษร

     วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสำนักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการอำนวยการ ของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO) ด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
     โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2569 - 2572) ที่ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้จัดประชุมทบทวนกิจกรรม/โครงการเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ตามหลักเกณฑ์ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านอาหาร) องค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และที่ประชุมฯ มีมติร่วมกันกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการฯ 2 เดือน/ครั้ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น