องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เข้าร่วมสำรวจข้อมูล กิจกรรมการออกแบบเครื่องมือสำรวจมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย

1716033420
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.) และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทดสอบการใช้เครื่องมือสำรวจคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือเชิงสถิติสำรวจ และวิเคราะห์ภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย และหารือการจัดทำแผนในชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ได้แก่
-  ชุมชนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง        -  ชุมชนท่องเที่ยวภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน
-  อบต. ปวนพุ อำเภอหนองหิน         -  ชุมชนภูค้อ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
-  ชุมชนปากหมัน อำเภอด่านซ้าย         -  ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน
-  ชุมชนประมงเชียงคาน อำเภอเชียงคาน    -  เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ในกระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการใช้เครื่องมือเชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้เห็นภาพรวมของผลกระทบและช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนในระยะยาว นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในกระบวนการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากร ทำให้ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจและช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต