องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สัมผัสวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดเชียงราย

1716213720
ขนาดตัวอักษร

สัมผัสวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดเชียงราย 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะรายได้ที่มาจากอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินและใช้เวลาอยู่ในชุมชนมากที่สุด ซึ่งการปรุงอาหารถิ่นถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่แต่ละถิ่นจะมีวัฒนธรรมการปรุงและการสร้างเมนูอาหารที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีในถิ่นนั้น ๆ อพท. ซึ่งเห็นคุณค่าและความสำคัญ จึงได้พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)