องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภูกระดึง หนองหินและภูหลวง

1716257220
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มอบหมายให้นางสาวชญาธร  โสดวิลัย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภูกระดึง หนองหินและภูหลวง ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ร่วมกันออกแบบกับชุมชนผาฝ้ายไว้ โดยนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาการควบคุมคุณภาพและคุณค่าของวัตถุดิบชุมชน พร้อมฝึกปฏิบัติการชุด Test Kit ทดสอบความเป็นกรด – ด่างของสภาพดินในการเพาะปลูกพืช และทดสอบสารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไป

โดยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในกลุ่มพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภูกระดึง หนองหินและภูหลวง มีเป้าหมายด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่การตลาดทางการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มศักยภาพชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน