องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมประชุม PATA Annual Meeting 2024

1716105240
ขนาดตัวอักษร

               นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมประจำปีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก PATA Annual Summit 2024 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2567 โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคม PATA ในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสมาคม PATA ชุดใหม่ ซึ่งผู้อำนวยการ อพท. ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

          นอกจากนี้ คณะผู้แทน อพท. ยังได้ร่วมการประชุมและเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยว การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคการศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ อพท. ในระดับนานาชาติ ผ่านการสร้างเครือข่าย การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศกว่า 300 คน จาก 30 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อ อพท. และประเทศไทยในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของ อพท. แก่นานาชาติในวงกว้าง และเป็นการต่อยอดนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยต่อไป

ที่มารูปภาพ: https://www.pata.org/pata-annual-summit-2024