องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมประชุมวิสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

1716207300
ขนาดตัวอักษร

               วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

               ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ได้ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อทิศทางการท่องเที่ยวของปี 2567 - 2568 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TFOPTA และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนได้พบปะและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนวางแผนรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

               ทั้งนี้ อพท. พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เผยแพร่องค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายในส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สู่ความยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ