องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.อู่ทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

1716525180
ขนาดตัวอักษร

   วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อพท.อู่ทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
   โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี