องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมเสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024

1717643820
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมเสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุรวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน และสำนักสื่อสารองค์กรเข้าร่วมด้วย

 

งานประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าว Keynote Speech นอกจากนี้ ยังมีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า ๑๕๐ คน 


การประชุมฯ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานประเทศไทย อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการท่องเที่ยว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท SCG ท่าอากาศยานไทย อพท.  และผู้แทนจากหน่วยงานประเทศฝรั่งเศสและประเทศในสหภาพยุโรป เช่น หน่วยงานบิสเนส ฟรานซ์ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย บริษัท Airbus และสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น

 

ในการนี้ ผู้แทน อพท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของ อพท. ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบ Low carbon ตลอดจนกระบวนการปรับ ลด และชดเชย carbon footprint ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยว โดยได้นำเสนอเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวตัวอย่างของ อพท. ได้แก่ เกาะหมาก ชุมชนบางกอบัว และชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ และ อพท. ยังได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ของ อพท. ให้กับเครือข่ายระดับนานาชาติ ผ่านแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือการสร้างการรับรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุลของไทยต่อไป