องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนดอยผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1718245980
ขนาดตัวอักษร

 

ชุมชนดอยผาหมีได้รวมกลุ่มกันในรูปแบบ “วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนดอยผาหมี” จัดกิจกรรมท่องเที่ยวผาหมี ตั้งแต่การดื่มกาแฟ โล้ชิงช้า ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตก โฮมสเตย์ ไปจนถึงกิจกรรมการเดินป่าเพื่อพิชิตยอดเขาขุนน้ำนางนอน  

ชุมชนนำเอาต้นทุนทัศนียภาพโดยรอบหมู่บ้านและวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิธีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุอาข่า พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีกิจกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่กระบวนผลิตกาแฟอาข่าแบบดั้งเดิม โดยใช้ไม้ไผ่ วัฒนธรรมวิถีอาข่า โล้ชิงช้า ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีโฮมสเตย์ ไปจนถึงกิจกรรมการเดินป่าเพื่อพิชิตยอดเขาขุนน้ำนางนอน บ้านผาหมีได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านผาหมีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหมู่บ้านผาหมีกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอำเภอแม่สายของกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างไม่อาจปฏิเสธได้