องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

CBT Carbon Neutral คู่มือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล

1718463960
ขนาดตัวอักษร

"การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล" การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดยสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้ามามีบทบาท ในการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรวน โดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด "ปรับ ลด ชดเชย” เพื่อสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเป้าให้เกิดการลด การปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด จากการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง หรือการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้พลาสติก การจัดเซ็ตอาหารที่พอดีต่อผู้บริโภค ตลอดจนมีการจัดการของเสียที่ดีจากการคัดแยกขยะ และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง ก่อนยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปสู่ "การท่องเที่ยว โดยชุมชนที่ปล่อยคาร์บอน อย่างสมดุล" โดยการ "ชดเชย” การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม ท่องเที่ยวด้วย "คาร์บอนเครดิต" ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลทางคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ และช่วยบรรเทาความรุนแรง ของภาวะโลกรวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  • ไฟล์แนบ :
    CBT Carbon Neutral 2566 TH 22.02.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    29.794
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    4 ครั้ง