องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือการวางแผนการดำเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D VERSION 2.0

1718465520
ขนาดตัวอักษร

คู่มือเล่มนี้ ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อให้ นักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในการ ยกระดับสถานะความยั่งยืนตามเกณฑ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกที่จะใช้ควบคู่กับ คู่มือการประเมินสถานะความยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC-D Version 2.0 โดยนักพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการนำมาปรับใช้กับพื้นที่ พิเศษ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยในการตรวจ สุขภาพความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยๆ ด้วยมิติ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการจัดการความยั่งยืน (Sustainable Management) ความยั่งยืน ด้านสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-economic sustainability) ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม (Cultural sustainability) ความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับ การท่องเที่ยวของประเทศ

 

  • ไฟล์แนบ :
    ภาคผนวก ค. คู่มือดำเนินงาน_final_printOK_3Dec_คณะทำงาน.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    3.164
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง