องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS)

1718466120
ขนาดตัวอักษร

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) ให้กับองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว (Destination Management Organization : DMO) ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญ อย่างมากในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะเน้นกระบวนการดำเนินงาน ที่สอดคล้องตามรูปแบบมาตรฐานสากล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมุ่งหวัง ที่จะให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ยึดถือเพื่อพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่

 

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    394e6715-75f2-48bc-906d-a0cc1f029ef8.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    9.880
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง