องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ปั้น "นาเกลือ เมืองพัทยา" Top 100

1625821500
ขนาดตัวอักษร

          เพราะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่ง ทำให้หลายฝ่ายลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 


 

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะที่ดูแลพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือ GSTC for Destinations รวมถึงสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้มีแผนจะผลักดัน พื้นที่ "นาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี" ให้ได้เป็น 100 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนที่ดีที่สุดในโลก หรือ Global Sustainable Destinations Top 100 ในปี 2565
 


 

          นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เปิดเผยว่า จะพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ "นาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี" พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามเส้นทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ มีจุดเด่นคือเป็นชุมชนเก่าขนาดเล็กที่แทรกตัวในเมืองพัทยาไม่ใกล้จากกรุงเทพฯ มีจุดแวะเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งตลาดเก่า ตลาดอาหารทะเล ชุมชนโบราณที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน สถานที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งวัดและศาลเจ้า และมีกิจกรรมให้เลือกชมทั้งวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ปั่นจักรยานเที่ยวชมป่าชายเลนผืนสุดท้ายของพัทยา ส่องกล้องชมนก ถ่ายรูปกราฟิตี้ และสตรีตอาร์ต
 


นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต

         การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว อพท. นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว หรือ GSTC For Destinations ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 4 หมวด ได้แก่


          1. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
          2. เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม/เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่น
          3. เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว
          4. เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม

          เกณฑ์ดังกล่าวได้นำมาเป็นกรอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ และการจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

          อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวที่จะได้รับการจัดอันดับต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 15 ข้อ จากเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 30 ข้อ ใน 6 หมวด ได้แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านความเป็นอยู่ทางสังคม ด้านธุรกิจและการให้บริการ จึงจะได้รับรางวัล Top 100 ในงาน Internation Tourism Borse (ITB) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

          ทั้งนี้ เกณฑ์ของ GSTC เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจากการทบทวนมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา อพท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะเมืองพัทยา ซึ่งมีแผนการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตามกรอบแนวคิด "NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน" รวมถึงมีนโยบายผลักดันพื้นที่นาเกลือให้เป็น "Old Town นาเกลือ" ในการพัฒนาตลาดลานโพธิ์เชื่อมโยงชุมชนประมงและป่าชายเลนผืนสุดท้าย เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน

 

 


 

          นอกจากนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ยังขยายพื้นที่การศึกษาไปสู่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา เพื่อศึกษาความเหมาะสมและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ (Quality Coast Awards) ซึ่งหากแหล่งท่องเที่ยวสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้ว จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีมาตรฐาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีเวลาพำนักในแหล่งท่องเที่ยว และมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตด้วย