องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ดึง “เอ็กซ์แพท” เที่ยวเชื่อมโยงข้ามจังหวัด

1625667840
ขนาดตัวอักษร

          อพท. เร่งยกระดับ “เชียงคาน จังหวัดเลย” ชุมชนต้นแบบ ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพยั่งยืนระดับโลก ชูความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนวันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว หวังเพิ่มรายได้ชุมชน
 


          แม้ว่า "เชียงคาน จังหวัดเลย" จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย เข้ามาท่องเที่ยวใน "เชียงคาน จังหวัดเลย" ไม่มากนัก

          ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. มีแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย ปี 2563-2570 ที่จะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (เอ็กซ์แพท) ที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ ได้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัด

 


ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ


          โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เข้ามาท่องเที่ยวใน "เชียงคาน จังหวัดเลย" มากขึ้น รวมถึงจะส่งเสริมให้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดด้วย ที่สำคัญคือ ต้องการจะเพิ่มจำนวนวันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ จะนำเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand ไปพัฒนาให้กับชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว จะดำเนินการใน 15 ชุมชน ครอบคลุม 9 อำเภอ ในจังหวัดเลย เพื่อให้เกิดการกระจายออกไปชุมชนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการทางการท่องเที่ยว

          โดยเฉพาะพื้นที่เชียงคาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบของ อพท. ที่ได้เลือกบรรจุใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 จากหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

          "เป้าหมายในการทำงานของ อพท. จะพัฒนาเพื่อใช้การท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ โดย อพท. จะเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าไปใน 15 ชุมชน ครอบคลุม 9 อำเภอ ของจังหวัดเลย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือมาตรฐาน CBT Thailand มีเชียงคานเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน โดยยึดอัตลักษณ์ให้จังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม" ดร.ชูวิทย์ กล่าว

          ทั้งนี้ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ภูกระดึง ภูหลวง และหนองหิน แต่ละอำเภอจะกำหนดธีมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2570 ที่มีเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า 35,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 จากปัจจุบันร้อยละ 90 ของการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเป็นแบบไทยเที่ยวไทย แต่จากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่จะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ อพท. กำหนดพัฒนาการท่องเที่ยวในทั้ง 9 อำเภอ ให้เกิดความแตกต่าง เป้าหมายดำเนินงานคือการเพิ่มจำนวนวันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว เช่น จากเดิม 2 วัน 1 คืน ให้เป็น 5 วัน 4 คืน เป็นต้น
 


ภูกระดึง จ.เลย


          สำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดนั้น ได้เริ่มทดสอบจากเส้นทางตามรอยแสวงธรรมหลวงปู่มั่นที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสายธรรมะ โดยบรรจุแผนการพัฒนาไว้ในปีงบประมาณ 2564

          ปัจจุบันจังหวัดเลยได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อย่าง "สกายวอล์ก" บนภูเขาปากน้ำเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ติดแม่น้ำโขง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม โดย อพท. มีหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปพัฒนาแผนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยใช้กลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นจุดเชื่อมโยงและจุดพัก เพื่อชะลอจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสัมผัสชมธรรมชาติบนสกายวอล์ก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ไม่มากเกินไป เพื่อให้สามารถชื่นชมธรรมชาติรอบ ๆ พื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย