องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.น่าน จัดประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน

1719918900
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ โรงแรมศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในการนี้ นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ อพท.น่าน ได้รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ (ตำบลในเวียง,ตำบลม่วงตึ๊ด) ตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC ในลำดับต่อมา ว่าที่ ร.อ.ณัฐ เธียรสูตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รายงานความคืบหน้าของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก UNESCO

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการสั่งการให้ทบทวนองค์ประกอบคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน และทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ จัดประชุมประจำไตรมาส เพื่อติดตามความคืบหน้า แต่งตั้งคณะทำงานย่อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการต่อไป