องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

1720672200
ขนาดตัวอักษร

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ๒๐ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566-2570 ) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว กว่า 200 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร