องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สพข. เร่งพัฒนาข้อมูลแบบดิจิทัล ตั้งเป้าชูกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

1626057720
ขนาดตัวอักษร

          สพข. พร้อมพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบดิจิทัล ในรูปแบบบริการ e-Service นำสินค้าและบริการชุมชนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผ่านระบบ Smart DASTA ตั้งเป้าชูกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ด้วยแอปพลิเคชัน CBT THAILAND ให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 


          ดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งข้อมูลสารสนเทศยังเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 


ดร.วาสนา พงศาปาน


          สพข. จึงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีระบบให้บริการข้อมูลแบบดิจิทัล ในรูปแบบบริการ e-Service ด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเปิดสู่สาธารณะเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษของ อพท. โดยมีระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย

          1. เว็บไซต์ DastaTravel และ DASTA Knowledge เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่พิเศษของ อพท. ซึ่งใช้เผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ และองค์ความรู้ที่ อพท. ให้บริการผ่านกระบวนการถอดบทเรียนที่ชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. แอปพลิเคชัน SMART DASTA เป็นระบบแอปพลิเคชันที่สามารถให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และบนระบบสมาร์ตโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม สินค้าและบริการ และสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยว รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิเศษ
 


          ขณะนี้ อพท. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยได้นำสินค้าชุมชนมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผ่านระบบ Smart DASTA รวมทั้งได้นำเสนอโปรแกรมนำเที่ยวชุมชนพร้อมขาย และพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวเมื่อหมดโรคระบาดโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล
 


ผ้ามัดย้อม บ้านสามช่องเหนือ
 

          3. แอปพลิเคชัน CBT THAILAND เป็นเว็บแอปพลิเคชันให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) ของประเทศไทย ประกอบด้วย

          3.1 ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย ที่จัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ร้านอาหาร ที่พัก สินค้าของที่ระลึกชุมชน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว และเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

          3.2 ระบบการประเมินด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยตนเอง โดยอ้างอิงเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (Community Based Tourism Development Criteria of Thailand : CBT Thailand) พร้อมระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการประเมิน เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนและนักพัฒนา ในการประเมินศักยภาพและผลสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรองรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน รวมถึงยังสามารถใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทาง เครื่องมือพัฒนา และกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องตรงกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

          3.3 เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลชุมชนและบทความแนะนำการท่องเที่ยว เป็นที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว ประสบการณ์ การท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบรีวิว เพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์การด้านท่องเที่ยว ที่สำคัญยังเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ให้กับชุมชนอีกด้วย