องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3

1626145320
ขนาดตัวอักษร
 • นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3
 • นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
  รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นางสาวกิตติมา รัชนีภรณ์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 • นางสาวมัทนา เครือจันทร์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายชาญชัย บุญส่งสมคำ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวจิรวรรณ กาญจนาวิล
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายเฉลิมพล แย้มเกสร
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวกาญจานา รุ่งคล้าย
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวกิตติยา แก้ววงษา
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาววรรณพร ทองสุ่น
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวจิตนา หว่านพืช
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายเอกอาทิตย์ สมจันทร์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวปรารถนา เทพศรีหา
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายธนนากร ภูมิจิตร
  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 • นางเขมวรรณ เมาลานนท์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางชนนี โกคูณอนันต์
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • นางสาวเสาวรส โสกำปัง
  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
 • นางณัฐนันท์ แย้มเกสร
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 • นายกรีฑา นาอนันต์
  ลูกจ้างโครงการฯ
 • นางสาววนัชชา ตะติฉิม
  ลูกจ้างโครงการฯ