องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

1626086220
ขนาดตัวอักษร

ความเป็นมาสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

          คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 ให้ความเห็นชอบการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร  และรับทราบแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (พ.ศ.2556-2565) ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เสนอ ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตำบล ใน 2 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ 10 ตำบลโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ 10 ตำบลโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) อพท.4 จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร พ.ศ.2566-2570 โดยเห็นควรขยายพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมจังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,596.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่  และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอโกสัมพีนคร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,919.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,824,829  ไร่    
          โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบในการปรับแก้ไขชื่อจากเดิม “พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เป็น “พื้นที่พิเศษมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร”