องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

TOURISM... FOR WHOM? เที่ยวนี้... เพื่อใคร?

1626097680
ขนาดตัวอักษร

 เที่ยวนี้เพื่อใคร: Tourism for whom

สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ภารกิจ อพท. กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และการนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาของต่างประเทศที่มีความน่าสนใจ

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> bookletbooklet_enleaflet