องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

1626097860
ขนาดตัวอักษร

‘หัวใจ’ ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ ความจริงแท้ - ดั้งเดิม (REAL) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและชื่นชมจิตวิญญาณอันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ นำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนศักยภาพของนักท่องเที่ยวอย่างไม่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : creative-tourism