องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การคัดสรรกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท.

1626097980
ขนาดตัวอักษร

อพท. ได้ค้นหากิจกรรมที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยค้นพบกิจกรรมของพื้นที่พิเศษทั้ง 6 พื้นที่ของ อพท. เป็นเป้าหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม อาหาร การแสดงและงานสร้างสรรค์ ที่ต่างเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์วิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม :  choose-creativity-tourism