องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เที่ยวอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์

1626098100
ขนาดตัวอักษร

เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้ เมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวได้ ก็จะนำมาซึ่งรายได้เสริมในชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ในแต่ละภาคส่วนล้วนสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้จะช่วยทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือ ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : travel-value