องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ อพท.เชียงราย

1626244920
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย (อพท.เชียงราย)

ที่อยู่ :  118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2357 3580-7 , 0 2357 3590 , 0 2357 3592
โทรสาร : 0 2357 3596 (ชั้น 30) , 0 2357 3599 (ชั้น 31)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dasta.chiangrai1@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/DastaChiangRai/

 

งานสารบรรณ และรับส่งหนังสือ
โทรศัพท์ : 0-2357-3580 ต่อ 104 และ 105
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dasta.or.th