องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5

1626419880
ขนาดตัวอักษร
 • นายธรรมนูญ ภาคธูป
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายธนกฤต ภัทร์ธราธร
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 • น.ส.จีระภา นามี
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.อัญชลี ศรีสารคาม
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ชญาธร โสดวิลัย
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.อรุณศรี นามซุย
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.สรญา เสนามนตรี
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายอภิญญา หงษา
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายศรายุทธ โนติ๊บ
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.บุษกร บุตรพรม
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • Please wait while image is uploading...
 • นายศราวิณฐ์ เหล่าสินชัย
  จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ศิริลักษณ์ สุประดิษฐอาภรณ์
  จนท.ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ / รักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5
 • น.ส.ขวัญฤทัย อาจทอง
  จนท.การเงินและงบประมาณ
 • น.ส.กัญธิมา เฝือสุภาพ
  จนท.บัญชี
 • น.ส.พชรมน บุตรทา
  จนท.พัสดุ
 • นางกิตินันท์ นกแก้ว
  จนท.บริหารงานทั่วไป