องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวหารือป้ายสื่อความหมาย วันที่ 28 มิ.ย.64

1626688200
ขนาดตัวอักษร

 

อพท.1 เดินหน้าขับเคลื่อนประชุมหารือเรื่องป้ายสื่อความหมายคุ้งบางกะเจ้าร่วมกับสถาบันการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 อพท. นำโดย นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. นางสาวอังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.1 และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.1 จัดประชุมหารือเรื่องป้ายสื่อความหมายคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับสถาบันการศึกษาในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการ OUR Khung Bangkachao แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line Meeting 

โดยการประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือในเรื่องของโครงการจัดทำป้ายสื่อความหมายในคุ้งบางกะเจ้า พร้อม Landmark ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำป้ายสื่อความหมายที่มี Application พร้อม Landmark ซึ่งสามารถตอบโจทย์และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พร้อมการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนคุ้งบางกะเจ้าได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางการจัดการ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ควรกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ใน 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1. สามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ 2. สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน และ 3. สร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่และผู้มาเยือน อีกทั้งสามารถตอบโจทย์การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย  

จากการปรึกษาหารือในครั้งนี้ ทางสถาบันการศึกษาจะนำประเด็นที่ได้สรุปร่วมกันไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับโครงการ “OUR Khung Bangkachao” ต่อไป