องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2

1626755700
ขนาดตัวอักษร
 •  
  นางสาวกฤติกา  ชัชวาลย์
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2
 •  
 • นายไมตรี  พุทธวงษ์

  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 • นางสาวสุมณฑา ก่อแก้ว
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

 • นางสาวอรอนงค์ จำปาเต็ม
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ