องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี

1626841440
ขนาดตัวอักษร

แนวทางการขับเคลื่อน อพท. ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ อพท. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ซึ่งยังคงยึดมั่นตามนโยบายการขับเคลื่อน อพท. ตามที่ได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อพท. ตามแผนงานเดิม

สำหรับนโยบายและแผนงานที่จะดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ที่สำเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติได้ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อยอดจากแผนงานเดิมที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นไปเพื่อแก้ไขจุดด้อย ต่อยอดจุดเด่น มุ่งเน้นดำเนินงานตามแนวทางดังนี้

1. พัฒนา อพท. ให้เป็นองค์กรแห่งความตื่นตัว คล่องแคล่ว ตอบโจทย์ความเป็นองค์การมหาชน โดยเริ่มจากการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร จากนี้ต่อไปเจ้าหน้าที่ของ อพท. จะไม่เป็นเพียงแค่ผู้นำองค์ความรู้ไปมอบให้หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องมีความตื่นตัว มีคุณลักษณะเป็นนักประสานงาน นักส่งเสริม เป็นผู้นำและเป็นนักยุทธศาสตร์ เพื่อการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำศักยภาพของตัวเองมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่และชุมชนที่ อพท. ได้รับมอบหมายจนเป็นผลสำเร็จ

2. Look Ahead การมองไปข้างหน้า ให้ภาพของ อพท. เป็นองค์กรที่มองไปข้างหน้า (outlook) ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่ 3-10 ปี มีการทำงานที่ชัดเจนให้เห็นตามแผนแม่บทที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย มีแผนการดำเนินงานที่เป็นไปได้และเห็นผลแน่นอน สร้างให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมองเห็นถึงความต่อเนื่องของการทำงานของ อพท.  โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้ เพื่อให้เป็นผลในวันข้างหน้าที่ชัดเจน

3. สร้างความศรัทธา (Trust) ความเชื่อมั่น ให้เกิดเป็นภาพจำขององค์กรส่งไปถึงแก่บุคคลภายนอก ว่า อพท. เป็นองค์กรที่มีความจริงใจ ลงพื้นที่จริง ทำจริง หาก อพท. ได้พัฒนาพื้นที่ใด พื้นที่แห่งนั้นจะเกิดความยั่งยืนแน่นอน

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้บุคลากรของ อพท. มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ถึงระดับหัวหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีพลังในการทำงานได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา”

5. ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิด ได้เสนอ และได้ทำในสิ่งที่มีความชอบและมีความถนัด มีการถอดบทเรียนของความสำเร็จสู่นวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น บุคลากรของ อพท. สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมีเหตุและผล เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน

6. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ Marketplace ใน Platform Smart Dasta ของ อพท. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน รวมถึงศึกษา Business Model เพื่อหารายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ อพท.

7. ท้ายสุดของแนวทางการทำงาน จากที่ผ่านมา อพท. จะทำงานภายใต้แนวความคิด 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์  นับจากนี้ไป จะเพิ่มอีก 1 ร่วม คือร่วมเป็นเจ้าของ หรือ Co-Own เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความหวงแหนร่วมกัน

โดยแผนการดำเนินงานที่กล่าวมาเป็นไปเพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ อพท. “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข”