องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

1627548300
ขนาดตัวอักษร
 • นายประครอง สายจันทร์
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (เจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร ระดับกลาง)
 • นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (บริหาร ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
  (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
 • น.ส.ปนัดดา ผาสุก
  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์
  เจ้าหน้าที่บัญชี 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • น.ส.ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์
  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • น.ส.ปริญญา ชฏิลาลัย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นายปสันน์ วิบูลย์รังสรรค์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายณัฐพงศ์ บุญคำ
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
 • น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับต้น)
 • น.ส.ฐานิตา ดงเรืองศรี
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • น.ส.บุญเลียม ชุมภู
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • น.ส.ไพลิน พุ่มจันทร์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • น.ส.อุุมาริน ขันสิงหา
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นางชวมล แพจุ้ย
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นายปสันน์ วิบูลย์รังสรรค์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายชยพัทธ์ ทิพย์ชำนาญ 
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ 
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • น.ส.สุรางคนางค์ พ่วงแผน 
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
  (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)

ผู้ประสานงานโครงการ

 • น.ส.นิภาพร วงศ์คำคูณ
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.จุฑามาศ บุญค้ำ
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.ปิยะอนงค์ คงพิรอด
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.พนาวรรณ บัวคำ
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.วณิชญา กลำพัก
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.สิรินาถ อยู่แย้ม
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.อภิญญา พันธ์ศรี
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • น.ส.ไอรดา เกษรสกุล
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • นางสาวปราณี คำพวง
  ผู้ประสานงานโครงการ
 • นายวัชระ ภู่เจริญ
  ผู้ประสานงานโครงการ