องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

1627642440
ขนาดตัวอักษร

ประกาศ สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
เรื่อง นโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน

          สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.อู่ทอง)  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ให้เมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่ขยายผล เป็นเมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน ดังนี้
          อพท.อู่ทอง มุ่งพัฒนาบริหารจัดการ และรณรงค์ให้พื้นที่พิเศษดังกล่าวดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการความยั่งยืน (Sustainability) โดยครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายข้างต้น ดังนี้

  • ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ด้านสังคม องค์กรให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืนในการจัดงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และชุมชน
  • ด้านเศรษฐกิจ องค์กรสนับสนุนใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากชุมชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.อู่ทอง)
มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บนพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์
“เมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม”

พื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีเนื้อที่ 38.16 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและบริเวณใกล้เคียง

1.สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง
2.ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
3.วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
4.วัดเขาทำเทียม
5.พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
6.คูเมืองโบราณอู่ทอง
7.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง
8.แม่น้ำจระเข้สามพัน
9.โบราณสถานหมายเลข 1
10.โบราณสถานหมายเลข 2
11.โบราณสถานหมายเลข 3
12.โบราณสถานหมายเลข 9
13.โบราณสถานหมายเลข 10
14.โบราณสถานหมายเลข 12
15.โบราณสถานหมายเลข 13
16.โบราณสถานพุหางนาค
17.โบราณสถานวัดเขาพระ
18.ป่าโบราณบ้านดงเย็น
19.บ้านขนมจีนชุมชนท่าพระตะวันออก
20.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาพระ
21.อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองเสือ
22.จักรยานบ้านโคก
23.สวนหินพุหางนาค
24.เกษตรอินทรีย์บ้านดงเย็น [นอกเขต]
25.ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
26.วัดเขาดีสลัก
27.วัดเขากำแพง
28.วนอุทยานพุม่วง