องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมฟ้อนล่องน่าน

1668413940
ขนาดตัวอักษร

     ฟ้อนล่องน่าน เป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ถือกำเนิดมาจากการล่องแม่น้ำน่านในยุคการเดินทางจากวรนคร (เมืองปัว) สู่ภูเพียงแช่แห้ง เพื่อสร้างความครึกครื้นในการเดินทางขึ้นจึงได้คิดค้นประยุกต์การร่ายรำจากการฟ้อนเจิงหรือศิลปะการต่อสู้ในสมัยก่อน มาเป็นฟ้อนล่องน่านที่มีความอ่อนช้อยงดงาม เพื่อเป็นการแสดงระหว่างการหยุดพักการเดินทางล่องเรือไปตามลำน้ำน่าน  ปัจจุบันการฟ้อนล่องน่านใช้ในการตอนรับเจ้านาย แขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญ โดยชาวบ้านจะได้รับการสอนจากครูนาฎศิลป์เป็นท่าเฉพาะของจังหวัดน่านเท่านั้น มีด้วยกัน 9 ท่า ส่วนใหญ่เป็นท่ามาจากวิถีชีวิตของคนน่าน คือ
     1.ไหว้
     2.เกี้ยวเกล้า
     3.บังตะวัน
     4.โบกโบยเทวดา
     5.ธรณีรูดผม
     6.เก็บบัวถวายพร
     7.ปลาเลียบหาด
     8.กาตากปีก
     9.ผาลาด
นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองน่าน ที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ถ่ายถอดสู่คนเมืองน่านรุ่นต่อไป โดยกิจกรรมนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสืบทอดฝึกหัดเพื่อให้ศิลปะการร่ายรำคู่บ้านคู่เมืองของน่านให้คงอยู่ต่อไม่สูญหายไปในอนาคต