องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ซอล่องน่าน

1627917840
ขนาดตัวอักษร

     ซอล่องน่าน: ซอ เป็นการเล่นเพลงพื้นบ้านของล้านนา คำว่า “ซอ” ในที่นี้เป็นภาษาคำเมือง ภาษาถิ่นเหนือ มีความหมายว่า ขับร้อง ร้องเพลง การ “ซอ” เป็นภูมิปัญญาทางภาษา ที่ได้สร้างสรรค์ไว้อย่างงดงามและทรงคุณค่า แฝงด้วยคติธรรมคำสอน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวิถีความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
     ช่างขับซอ มักจะเป็นคู่ชายหญิงซึ่งเข้าลักษณะปฏิภาณกวี เรียกว่า คู่ถ้อง หรือ คู่เฉลย เพราะจะต้องขับซอตอบโต้ถามกันอยู่ตลอดเวลา ซอในเมืองน่านสันนิษฐานเกิดขึ้นในสมัยพญากานเมือง อพยพผู้คนมาจากวรนคร (อำเภอปัว) เสด็จมาทางน้ำด้วยขบวนแพ มาสร้างเมืองใหม่ที่เวียงภูเพียงแช่แห้งในคราวนั้นมีผู้ตามเสด็จชายหญิงคู่หนึ่ง ต่างเป็นปฏิภาณกวีได้ขับซอถ้อง (กลอนขับร้องตอบโต้กัน) ทำความพอในให้แก่ขบวนเสด็จเป็นอันมาก กล่าวได้ว่าบุคคลทั้งสองนี้เป็นผู้ให้กำเนิดการซอเมืองน่านที่ชื่อว่า ซอล่องน่าน