องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เรือเอกลักษณ์น่าน

1627918020
ขนาดตัวอักษร

     แข่งเรือเมืองน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งหมู่บ้านใดวดัใดจัดให้มีการตานก๋วยสลากก็ให้มีการเชื้อเชิญหมู่บ้าน และวัดใกล้เคียงให้นำเรือมาแข่งกันเพื่อความสนุกสานสมานสามัคคี โดยในปัจจุบันการแข่งรือนัดสำคัญจะอยู่ในช่วงงานวันตานสลากของวัดพระธาติช้างค้ำวรวิหาร ราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี
     เอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย คือ เป็นเรือที่ขุดจากไม้ทั้งต้น หัวโอ้ (หัวโขนเรือ) จะเป็นรูปพญานาค และหางวัลย์ (ส่วนหางเรือ) จะเป็นหางหงส์ เชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะบันดาลให้ฝนผ้า อุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่นาได้ตามฤดูกาล