องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

THE PEOPLE X อพท. ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย

1625727780
ขนาดตัวอักษร

ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองไทย
     จากภูเขาหัวโล้น เพราะการทำการเกษตรของชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าหวาย จังหวัดเลย จนกลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนปีละ 10 กว่าล้านบาท
     ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะการพูดคุยกันระหว่างชาวบ้าน นำโดยผู้ใหญ่บุญลือ พรมมาลา ผู้ใหญ่บ้านผาหวายกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อหาแนวทางจัดการท่องเที่ยวขึ้นมา
 
คำตอบที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้คือ "รถอีแต๊ก"
     รถอีแต๊กที่ชาวบ้านใช้ทำนา ถูกเปลี่ยนเป็นพาหนะนำเที่ยวภูป่าเปาะ ไปยังจุดชุมวิวที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมภูเขา "ฟูจิเมืองไทย" อย่าง ภูหอ ที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านกลับมาอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อการทำมาหากินและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย