องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6

1627920360
ขนาดตัวอักษร
 • นายธรรมนูญ ภาคธูป
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6
 • นางศุภรดา กานดิศยกุล
  รักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • น.ส.กมลลักษณ์ ดอกประดู่
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.วนิดา อินตัน
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ขวัญฤทัย ยอดเวียงชัย
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ภัสสร นาเวียง
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.มยุรี ศรีสุริยพงศ์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายสุรชัย บุญก้ำ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ทิพสุดา อวดคม
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายวรรีร์ จารุภุมมิก
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • น.ส.ณัฐณิชา แสนปัญญา
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายสฐิรพงศ์ มหาวงศนันท์
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายอำนวยการ

 • นางกิตติวรา คำมั่น
  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 • น.ส.จุฬาภรณ์ ออกแม้น
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • น.ส.สุธาสินี สรรพช่าง
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • น.ส.สุพรรษา ผัดผ่อง
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 • น.ส.สร้อยสุดา มงคล
  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
 • น.ส.วชิราภรณ์ เพ็ญกุล
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป