องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รู้จัก องค์กร

1618990740
ขนาดตัวอักษร

ชื่อเต็มภาษาไทย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ชื่อย่อ: อพท.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Designated Areas for Sustainable Tourism Administration  (Public Organization) 
ชื่อย่อ : DASTA

 

 

ความหมายของโลโก้ อพท.

โลโก้ อพท. ตั้งใจออกแบบให้ดูคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ "own" ที่หมายถึงความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม สีเขียวและสีน้ำหนักต่างที่คล้ายสีหลัก ส่วนที่เป็นตัวอักษร โดยไล่น้ำหนักบริเวณตัวอักษร ทั้งนี้การเลือกใช้โทนสีเขียวเพื่อสื่อความเป็นตัวแทนของความสมดุล เป็นความสมบูรณ์แบบระหว่าง 2 องค์ประกอบหลัก คือ "ความสามัคคี" และ "ความยั่งยืน" ภายใต้เป้าหมายหลักที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน