องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา ของ อพท.เชียงราย

1628232780
ขนาดตัวอักษร

ความเป็นมา ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย (อพท.เชียงราย)

ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบรายงานการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสมพื้นที่เชียงราย เพื่อการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่ อพท. เสนอ และในการประชุม พพท. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีมติ ดังนี้
    1) เห็นชอบกำหนดและประกาศให้พื้นที่เชียงราย ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 18 อำเภอ 
รวมพื้นที่ 11,678.400 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,299,000 ไร่ เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    2) เห็นชอบให้ อพท. นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การประกาศพื้นที่เชียงราย เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การหาชน) พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
    3) เห็นชอบให้ อพท. ดำเนินการประกาศพื้นที่พิเศษตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อ ท.ท.ช. เห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้ อพท. ประกาศพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งจังหวัด ครอบคลุม 18 อำเภอ รวมพื้นที่ 11,678.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,299,000 ไร่ เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศ กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.773
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง