องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 9

1628232960
ขนาดตัวอักษร
 • นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
  รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 9
 •  
  นายสำอาง ศิริรัตน์
  รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 9
 • นางสาวกัญจน์กนก มีแสง
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 • นายแมน อร่ามศรี
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ

 

 •  
  นางสาวชุติมา แสงสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาววิชชุดา เขียวเกตุ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวนลพรรณ ชลาสินธุ์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ