องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8

1628233140
ขนาดตัวอักษร

Mr. Sujin Meepradit
Manager of Operation Division

Ms. Ranoo Pinthong
Designated Areas Development Officer

Ms. Paweena Luangpad
Designated Areas Development Officer

Mr. Atthapan Boonthanom
Designated Areas Development Officer