องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

1628233620
ขนาดตัวอักษร
 • ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (เจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร ระดับกลาง)
 • นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ (บริหาร ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

 • นายอาทิตย์  วุฒิไกรรัตน์
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ (ปฏิบัติการ ระดับอาวุโส)
 • นางสาวสุคนธา เฟื่องฟูลอย
  เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์
  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นางสาวสำราญ เหมือนทัด
  เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นางสาวนภชนก อินทร์สุริวงค์
  เจ้าหน้าที่พัสดุ (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นางสาวอนุสรา อู่มรูปงาม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
 • นางสุวภัทร ดำมณี
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส)
 • นางสาวดรุณี วิริยะเอี่ยมพิกุล
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นายเมธี แย้มเกสร
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นางพรรณวดี พัฒนจันทร์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นางสาวภัคมาส จิตมานะ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นางสาวอมรรัตน์ บุญมีเจริญเกียรติ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับสูง)
 • นางสาวยอดขวัญ นิลวงศ์
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับกลาง)
 • นางสาวปรางทิพย์ คุ้มสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ (เจ้าหน้าที่ระดับต้น)