องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรม "ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี" (one day trip)

1628504760
ขนาดตัวอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จัดกิจกรรม "ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (one day trip) เพื่อทดลองเส้นทางท่องเที่ยว และทดสอบความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายให้นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมภาคส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในการนำพาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างสมบูรณ์ในอนาคต