องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

1641194940
ขนาดตัวอักษร

แผนขับเคลื่อนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- แผนขับเคลื่อนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 คลิกอ่าน...

- แผนขับเคลื่อนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ปรับปรุงจาก แผนยุทธศาสตร์ อพท. พ.ศ. 2560 - 2563) คลิกอ่าน...